Đáp án môn Lịch sử, Địa lý THPT quốc gia năm 2018 chính xác nhất

authorHòa Lê 09:42 27/06/2018

(VietQ.vn) - Đáp án môn Lịch sử, Địa lý THPT quốc gia năm 2018 chính xác nhất. Cập nhật gợi ý giải đáp án đề thi môn Lịch sử, Địa lý THPT quốc gia năm 2018 nhanh nhất.

Dưới đây là đáp án môn Lịch sử, Địa lý THPT quốc gia năm 2018 chính xác nhất được gợi ý bởi các thầy cô...

Đáp án môn Lịch sử

Đáp án môn Địa lý

MÃ Đề̀: 301

41. C 42. C 43. B 44. D 45. A 46. A 47. B 48. D
49. A 50.B 51. A 52.D  53. B 54. D 55. C 56. C
57. A 58. A 59.B 60. D 61. D 62. B 63. A 64. B
65. B 66. D 67. D 68. D 69. A 70. D 71. A 72. B
73. A 74. A 75. B 76. B 77. D 78. A 79. D 80. A

 

MÃ ĐỀ: 302

41. D 42. B 43. B 44. D 45. D 46. D 47. C 48. A
49. D 50.B 51. C 52. C 53. C 54. A 55. C 56. C
57. A 58. D 59.A 60. B 61. C 62. A 63. C 64. A
65. A 66. D 67. D 68. A 69. C 70. A 71. C 72. D
73. A 74. D 75. D 76. C 77. A 78. C 79. C 80. C

 

MÃ ĐỀ: 303

 

41. C 42. C 43. B 44. C 45. D 46. B 47. B 48. B
49. C 50.C 51. D 52. B 53. D 54. C 55. D 56. A
57. C 58. B 59.C 60. A 61. A 62. C 63. A 64. A
65. A 66. B 67. C 68. C 69. A 70. A 71. C 72. B
73. A 74. A 75. B 76. A 77. B 78. C 79. B 80. B

 

MÃ ĐỀ: 304

 

41. C 42. D 43. C 44. D 45. B 46. C 47. A 48. B
49. B 50. C 51. A 52. C 53. B 54. A 55. A 56. B
57. B 58. C 59. B 60. B 61. C 62. C 63. B 64. C
65. C 66. A 67. B 68. A 69. D 70. D 71. B 72. B
73. A 74. B 75. A 76. A 77. A 78. C 79. C 80. A

 

MÃ ĐỀ: 305

 

41. C 42. C 43. D 44. B 45. D 46. C 47. A 48. C
49. A 50.D 51. D 52. A 53. B 54. B 55. C 56. B
57. D 58. D 59.A 60. C 61. B 62. A 63. D 64. D
65. C 66. D 67. D 68. D 69. C 70. A 71. B 72. C
73. A 74. A 75. B 76. C 77. B 78. D 79. B 80. B

 

MÃ ĐỀ: 306

 

41. A 42. D 43. D 44. A 45. B 46. D 47. C 48. C
49. D 50. D 51. A 52. B 53. C 54. B 55. D 56. D
57. C 58. C 59. B 60. A 61. A 62. B 63. A 64. D
65. B 66. A 67. A 68. A 69. B 70. C 71. D 72. C
73. A 74. B 75. C 76. B 77. C 78. C 79. D 80. D

 

MÃ ĐỀ: 307

 

41. B 42. C 43. B 44. D 45. D 46. C 47. C 48. A
49. D 50. D 51. C 52. B 53. D 54. B 55. B 56. B
57. A 58. C 59. C 60. C 61. B 62. D 63. D 64. A
65. B 66. C 67. D 68. D 69. B 70. D 71. B 72. A
73. B 74. C 75. D 76. C 77. B 78. C 79. B 80. B

 

MÃ ĐỀ: 308

 

41. A 42. D 43. D 44. B 45. C 46. B 47. B 48. B
49. C 50.A 51. B 52. B 53. A 54. C 55. A 56. B
57. D 58. A 59.A 60. C 61. C 62. A 63. D 64. C
65. B 66. D 67. D 68. A 69. D 70. D 71. C 72. A
73. A 74. C 75. D 76. A 77. A 78. C 79. D 80. C

 

MÃ ĐỀ: 309

 

41. C 42. D 43. A 44. A 45. B 46. C 47. D 48. D
49. A 50. B 51. A 52. C 53. B 54. B 55. A 56. A
57. B 58. A 59. C 60. D 61. D 62. D 63. B 64. D
65. C 66. D 67. D 68. C 69. C 70. A 71. B 72. A
73. D 74. B 75. C 76. A 77. B 78. B 79. C 80. B

 

MÃ ĐỀ: 310

 

41. B 42. C 43. B 44. D 45. A 46. C 47. D 48. C
49. A 50. A 51. B 52. C 53. B 54. A 55. A 56. A
57. B 58. D 59. C 60. B 61. D 62. B 63. A 64. B
65. D 66. D 67. A 68. D 69. D 70. C 71. A 72. A
73. B 74. B 75. B 76. D 77. C 78. C 79. D 80. A

 

MÃ ĐỀ: 311

 

41. A 42. B 43. B 44. A 45. A 46. A 47. D 48. B
49. A 50. C 51. B 52. D 53. A 54. A 55. D 56. C
57. A 58. A 59. D 60. A 61. C 62. A 63. C 64. C
65. D 66. C 67. D 68. A 69. C 70. C 71. D 72. C
73. D 74. C 75. D 76. C 77. A 78. A 79. D  80. D

 

MÃ ĐỀ: 312

 

41. A  42. C 43. C 44. C 45. B 46. C 47. B 48. C
49. B 50. B 51. A 52. C 53. B 54. C 55. D 56. A
57. C 58. A 59. D 60. D 61. A 62. C 63. A 64. D
65. A 66. C 67. B 68. B 69. A 70. B 71. D 72. D
73. D 74. B 75. B 76. C 77. A 78. D 79. A 80. D

 

MÃ ĐỀ: 313

 

41. C 42. A 43. B 44. A 45. C 46. C 47. A 48. A
49. A 50. C 51. A 52. B 53. B 54. D 55. D 56. D
57. B 58. D 59. D 60. C 61. B 62. C 63. D 64. A
65. B 66. B 67. C 68. A 69. C 70. D 71. C 72. C
73. C 74. D 75. B 76. C 77. D 78. B 79. B 80. A

 

MÃ ĐỀ: 314

 

41. C 42. A 43. D 44. B 45. C 46. C 47. A 48. D
49. A 50. A 51. B 52. B 53. B 54. C 55. A 56. C
57. B 58. C 59. B 60. D 61. B 62. D 63. B 64. D
65. A 66. D 67. B 68. B 69. C 70. A 71. D 72. A
73. B 74. D 75. C 76. C 77. A 78. A 79. A 80. D

 

MÃ ĐỀ: 315

 

41. A 42. D 43. D 44. A 45. D 46. B 47. B 48. D
49. B 50.D 51. C 52. B 53. C 54. B 55. C 56. C
57. B 58. D 59.D 60. C 61. C 62. A 63. C 64. B
65. C 66. A 67. D 68. C 69. A 70. A 71. D 72. A
73. C 74. D 75. B 76. A 77. B 78. B 79. C 80. A

 

MÃ ĐỀ: 316

 

41. B 42. B 43. A 44. A 45. B 46. D 47. D 48. B
49. C 50. B 51. D 52. D 53. D 54. B 55. D 56. C
57. A 58. C 59. B 60. B 61. C 62. C 63. B 64. A
65. D 66. D 67. B 68. C 69. A 70. C 71. D 72. C
73. D 74. A 75. C 76. C 77. A 78. A 79. D 80. A

 

MÃ ĐỀ: 317

 

41. B 42. A 43. C 44. C 45. A 46. A 47. B 48. D
49. B 50. A 51. B 52. B 53. B 54. D 55. D 56. D
57. A 58. D 59. D 60. C 61. D 62. C 63. A 64. A
65. C 66. C 67. C 68. B 69. D 70. A 71. D 72. C
73. D 74. C 75. A 76. A 77. B 78. B 79. C 80. C

 

MÃ ĐỀ: 318

 

41. D 42. C 43. D 44. C 45. B 46. D 47. A 48. A
49. D 50.C 51. A 52. C 53. A 54. B 55. B 56. D
57. C 58. D 59.A 60. A 61. D 62. A 63. C 64. B
65. A 66. B 67. B 68. A 69. B 70. B 71. D 72. D
73. B 74. D 75. A 76. C 77. C 78. A 79. C 80. C

 

MÃ ĐỀ: 319

 

41. C 42. D 43. C 44. D 45. B 46. D 47. B 48. C
49. B 50. B 51. A 52. A 53. C 54. B 55. A 56. D
57. A 58. D 59. D 60. D 61. C 62. B 63. B 64. C
65. A 66. A 67. D 68. B 69. C 70. A 71. B 72. C
73. D 74. C 75. D 76. D 77. A 78. A 79. A 80. B

 

MÃ ĐỀ: 320

 

41. A 42. C 43. A 44. C 45. B 46. A 47. B 48. D
49. D 50.A 51. D 52. A 53. B 54. D 55. D 56. D
57. B 58. A 59.A 60. B 61. C 62. D 63. D 64. C
65. A 66. A 67. B 68. B 69. D 70. D 71. B 72. A
73. D 74. A 75. D 76. D 77. B 78. B 79. D 80. B

 

MÃ ĐỀ: 321

 

41. C 42. D 43. D 44. D 45. B 46. A 47. C 48. C
49. A 50.D 51. B 52. D 53. B 54. C 55. C 56. C
57. D 58. A 59. B 60. B 61. A 62. B 63. D 64. C
65. A 66. A 67. C 68. C 69. D 70. A  71. B 72. D
73. B 74. D 75. A 76. C 77. A 78. B 79. A 80. A

 

MÃ ĐỀ: 322

 

41. B 42. A 43. A 44. A 45. D 46. C 47. A 48. C
49. B 50.A 51. B 52. C 53. B 54. C 55. D 56. C
57. B 58. A 59.D 60. C 61. C 62. D 63. C 64. B
65. A 66. B 67. C 68. C 69. D 70. A 71. D 72. A
73. B 74. A 75. A 76. D 77. D 78. B 79. B 80. A

 

MÃ ĐỀ: 323

 

41. B 42. D 43. C 44. D 45. C 46. D 47. B 48. C
49. D 50. B 51. B 52. A 53. B 54. A 55. D 56. D
57. C 58. A 59. A 60. D 61. A 62. D 63. A 64. B
65. D 66. B 67. D 68. A 69. B 70. C 71. A 72. B
73. C 74. A 75. A 76. C 77. B 78. C 79. B 80. D 

 

MÃ ĐỀ: 324

 

41. A 42. B 43. C 44. A 45. D 46. C 47. A 48. C
49. A 50. B 51. C 52. D 53. B 54. B 55. C 56. C
57. D 58. C 59. C 60. D 61. D 62. B 63. D 64. B
65. B 66. B 67. C 68. D 69. C 70. D 71. B 72. D
73. B 74. D 75. B 76. D 77. C 78. B 79. D 80. D

 

Năm nay, kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018 tổ chức thi 5 bài thi gồm: Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ, Khoa học tự nhiên, Khoa học xã hội.Hướng dẫn cách tính điểm tốt nghiệp THPT 2018

Trong đó, có 3 bài thi độc lập: Toán, Ngữ Văn, ngoại ngữ; 2 bài thi tổ hợp: Khoa học tự nhiên (Vật lý, Hóa học, Sinh học), Khoa học xã hội (Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân).

4 bài thi Toán, Ngoại ngữ, Khoa học tự nhiên, Khoa học xã hội thi theo hình thức trắc nghiệm, riêng môn Ngữ văn giữ hình thức tự luận.

Bài thi Toán: trắc nghiệm 50 câu - 90 phút

Bài thi Ngoại ngữ: Trắc nghiệm 50 câu - 60 phút

Bài thi Ngữ Văn: Tự luận 120 phút

Bài thi Khoa học tự nhiên, Khoa học xã hội: Trắc nghiệm 120 câu - 150 phút.

Cách tính điểm xét tốt nghiệp THPT 2018 sẽ được tính điểm 4 bài thi đối với học sinh khối THPT và 3 bài thi đối với khối giáo dục thường xuyên cùng với điểm tổng kết lớp 12 và điểm ưu tiên của học sinh (nếu có).

Cách tính điểm tốt nghiệp THPT Quốc gia 2018 cụ thể như sau:

Điểm xét tốt nghiệp sẽ được lấy đến chữ số thập phân thứ hai, do máy tính tự động thực hiện.

Để có thể được công nhận tốt nghiệp THPT, thí sinh cần phải có điểm xét tốt nghiệp bằng hoặc trên mức 5 điểm và không có bài thi nào bị điểm liệt, không vi phạm kỷ luật ở hình thức hủy bài thi.

Điểm liệt của mỗi bài thi độc lập (theo thang 10 điểm): 1,0 điểm.

Điểm liệt của mỗi môn thành phần (theo thang 10 điểm) của các bài thi tổ hợp: 1,0 điểm. Trường hợp điểm xét tốt nghiệp dưới 5 sẽ không thi lại lần 2, lần 3 mà phải đợi thi lại vào năm sau.

Hòa Lê (T/h)

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang