Đáp án môn Sinh học tất cả các mã đề THPT Quốc gia 2018 chuẩn nhất

author 10:50 26/06/2018

(VietQ.vn) - Đáp án môn Sinh học tất cả các mã đề THPT Quốc gia 2018 chuẩn nhất. Đáp án đề thi THPT Quốc gia các mã đề chính xác nhất.

Đáp án môn Sinh học tất cả các mã đề THPT Quốc gia 2018 chuẩn nhất. Đáp án đề thi THPT Quốc gia các mã đề chính xác nhất.

MÃ Đề̀: 201

81. C 82. A 83. D 84. B 85. D 86. C 87. D 88. B
89. C 90.D 91. B 92. B 93. C 94. B 95. D 96. D
97. D 98. D 99.B 100. A 101. D 102. A 103. A 104. A
105. B 106. D 107. A 108. C 109. A 110. C 111. B 112. D
113. D 114. C 115. A 116. D 117. B 118. B 119. D 120. D

 

MÃ ĐỀ: 202

81. D 82. C 83. B 84. A 85. A 86. D 87. D 88. A
89. D 90.A 91. A 92. D 93. A 94. C 95. C 96. B
97. C 98. A 99.C 100. D 101. B 102. B 103. D 104. D
105. C 106. C 107. C 108. A 109. A 110. A 111. C 112. C
113. A 114. D 115. C 116. D 117. A 118. D 119. C 120. C

 

MÃ ĐỀ: 203

 

81. C 82. B 83. D 84. C 85. D 86. A 87. A 88. D
89. D 90.B 91. D 92. C 93. B 94. A 95. C 96. B
97. B 98. D 99.D 100. A 101. D 102. D 103. A 104. A
105. D 106. A 107. B 108. B 109. A 110. B 111. D 112. B
113. A 114. D 115. C 116. C 117. B 118. C 119. B 120. D

 

MÃ ĐỀ: 204

 

81. C 82. C 83. C 84. B 85. B 86. D 87. A 88. A
89. C 90.D 91. A 92. C 93. A 94. B 95. C 96. B
97. B 98. B 99.D 100. D 101. D 102. B 103. B 104. D
105. D 106. C 107. B 108. D 109. B 110. D 111. C 112. D
113. B 114. B 115. C 116. B 117. D 118. C 119. D 120. C

 

MÃ ĐỀ: 205

 

81. A 82. D 83. C 84. D 85. C 86. C 87. C 88. B
89. C 90.B 91. B 92. B 93. A 94. D 95. A 96. D
97. B 98. A 99.A 100. A 101. C 102. B 103. B 104. C
105. B 106. B 107. C 108. D 109. A 110. A 111. A 112. D
113. C 114.  115. C 116. C 117. B 118. D 119. D 120. D

 

MÃ ĐỀ: 206

 

81. C 82. B 83. C 84. C 85. D 86. D 87. B 88. B
89. B 90.A 91. B 92. A 93. D 94. C 95. B 96. C
97. C 98. A 99.A 100. C 101. C 102. B 103. B 104. D
105. D 106. C 107. C 108. A 109. B 110. B 111. A 112. D
113. A 114. D 115. C 116. A 117. A 118. D 119. A 120. A

 

MÃ ĐỀ: 207

 

81. B 82. A 83. B 84. C 85. C 86. D 87. A 88. D
89. B 90.B 91. B 92. B 93. B 94. D 95. A 96. C
97. A 98. B 99.B 100.  101. D 102. D 103. A 104. A
105. A 106. D 107. A 108. A 109. B 110. B 111. C 112. C
113. D 114. A 115. B 116. C 117. C 118. A 119. B 120. A

 

MÃ ĐỀ: 208

 

81. B 82. C 83. A 84. D 85. D 86. A 87. A 88. C
89. C 90.B 91. A 92. C 93. B 94. A 95. D 96. C
97. D 98. B 99.A 100. B 101. C 102. D 103. A 104. A
105. A 106. D 107. C 108. C 109. C 110. A 111. D 112. B
113. B 114. D 115. D 116. D 117. D 118. A 119. A 120. C

 

MÃ ĐỀ: 209

 

81. D 82. B 83. A 84. B 85. D 86. C 87. B 88. B
89. C 90.C 91. B 92. D 93. D 94. A 95. C 96. C
97. D 98. A 99.A 100. A 101. D 102. C 103. B 104. D
105. D 106. A 107. D 108. B 109. A 110. D 111. C 112. B
113. C 114. D 115. A 116. A 117. A 118. B 119. A 120. C

 

MÃ ĐỀ: 210

 

81. D 82. A 83. B 84. A 85. B 86. C 87. D 88. C
89. A 90.A 91. C 92. D 93. D 94. C 95. B 96. B
97. B 98. A 99.D 100. A 101. C 102. A 103. C 104. B
105. A 106. B 107. B 108. C 109. D 110. C 111. A 112. D
113. B 114. D 115. D 116. D 117. D 118.  119.  120. 

 

MÃ ĐỀ: 211

 

81. A 82. C 83. C 84. A 85. B 86. D 87. B 88. A
89. D 90. A 91. C 92. D 93. D 94. A 95. C 96. D
97. B 98. B 99.A 100. D 101. D 102. A 103. A 104. D
105. A 106. A 107. A 108. B 109. D 110. A 111. A 112. B
113. B 114. D 115. D 116. B 117. D 118. D 119. B 120. B

 

MÃ ĐỀ: 212

 

81. B 82. D 83. D 84. B 85. A 86. A 87. C 88. A
89. B 90.C 91. A 92. D 93. C 94. A 95. A 96. C
97. B 98. A 99.C 100. B 101. B 102. C 103. D 104. A
105. C 106. D 107. B 108. A 109. C 110. D 111. B 112. B
113. B 114. C 115. D 116. D 117. C 118. B 119. C 120. D

 

MÃ ĐỀ: 213

 

81. B 82. D 83. B 84. C 85. A 86. B 87. A 88. A
89. D 90.D 91. D 92. C 93. C 94. B 95. B 96. A
97. D 98. B 99.B 100. B 101. C 102. D 103. B 104. C
105. C 106. A 107. D 108. C 109. A 110. C 111. B 112. D
113. A 114.  115. C 116. C 117. B 118. A 119. A 120. C

 

MÃ ĐỀ: 214

 

81. D 82. B 83. B 84. C 85. A 86. C 87. C 88. A
89. B 90.A 91. C 92. A 93. A 94. A 95. B 96. D
97. C 98. B 99.C 100. A 101. C 102. B 103. C 104. D
105. C 106. B 107. D 108. C 109. D 110.  111.  112. 
113.  114.  115. A 116. C 117. B 118. C 119. D 120. B

 

MÃ ĐỀ: 215

 

81. C 82. C 83. D 84. B 85. D 86. C 87. D 88. D
89. D 90.B 91. D 92. B 93. C 94. A 95. C 96. A
97. B 98. B 99.C 100. A 101. D 102. D 103. D 104. C
105.D  106. B 107. B 108. D 109. A 110. C 111. A 112. D
113. A 114. A 115. A 116. B 117. A 118. D 119. A 120. B

 

MÃ ĐỀ: 216

 

81. B 82. B 83. C 84. C 85. C 86. D 87. B 88. D
89. D 90.D 91. C 92. D 93. A 94. D 95. D 96. A
97. B 98. A 99.A 100. B 101. A 102. D 103. C 104. A
105. B 106. C 107. C 108. B 109. C 110. A 111. C 112. B
113. D 114. B 115. D 116. D 117. A 118. D 119. A 120. D

 

MÃ ĐỀ: 217

 

81. D 82. C 83. A 84. D 85. C 86. B 87. B 88. C
89. A 90.B 91. C 92.A 93. D 94. D 95. C 96. D
97. C 98. B 99.B 100. D 101. C 102. B 103. A 104. A
105. C 106. B 107. B 108. C 109. A 110. C 111. B 112. A
113. A 114. C 115. A 116. A 117. C 118. D 119. C 120. B

 

MÃ ĐỀ: 218

 

81. D 82. D 83. A 84. C 85. D 86. D 87. D 88. B
89. D 90.B 91. D 92. B 93. B 94. C 95. B 96. D
97. A 98. B 99.C 100. C 101.A  102. B 103. D 104. A
105. B 106. A 107. B 108. C 109. A 110. B 111. D 112. C
113. C 114. B 115. D 116. C 117. C 118. B 119. C 120. A

 

MÃ ĐỀ: 219

 

81. C 82. B 83. D 84. D 85. A 86. A 87. D 88. A
89. C 90.A 91. B 92. A 93. C 94. A 95. D 96. B
97. B 98. B 99.B 100. C 101. B 102. A 103. B 104. D
105. C 106. D 107. A 108. B 109.  110. D 111. D 112. C
113. D 114. B 115. B 116. D 117. A 118. D 119. B 120. B

 

MÃ ĐỀ: 220

 

81. B 82. D 83. A 84. C 85. C 86. C 87. D 88. B
89. C 90.B 91. A 92. C 93. D 94. C 95. A 96. B
97. B 98. B 99.C 100. D 101. D 102. A 103. B 104. DC
105. C 106. D 107. B 108. D 109. A 110. B 111. A 112. A
113. C 114. A 115. D 116. A 117. A 118. B 119. D 120. A

 

MÃ ĐỀ: 221

 

81. A 82. C 83. D 84. C 85. A 86. A 87. A 88. B
89. D 90.B 91. D 92. B 93. D 94. A 95. D 96. C
97. C 98. A 99.C 100. D 101. D 102. A 103. D 104. A
105. D 106. A 107. C 108. D 109. A 110.  111. C 112. A
113. C 114. A 115. C 116. C 117. D 118. C 119. C 120. D

 

MÃ ĐỀ: 222

 

 

81 D

82 A 

83 D 

84 B 

85 C 

86 C 

87 B 

88 B 

89 A

90 A 

91 D 

92 D 

93 D 

94 D 

95 D 

96 C 

97 C 

98 A 

99 B

100 B 

101 D 

102 A 

103 A 

104 D 

105 A 

106 C 

107 D 

108 B 

109 D 

110 C 

111 C 

112 B 

113 C 

114 D 

115 A 

116 A 

117 C 

118 C 

 119 D

120 B 

 

MÃ ĐỀ: 223

 

81. A 82. B 83. C 84. D 85. C 86. D 87. B 88. A
89. B 90.D 91. A 92. D 93. C 94. A 95. D 96. C
97. B 98. D 99.C 100. D 101. C 102. A 103. A 104. C
105. D 106. D 107. B 108. A 109. A 110. A 111. D 112. C
113. D 114. B 115. A 116. D 117. A 118. B 119. D 120. A

 

MÃ ĐỀ: 224

 

81. A 82. C 83. A 84. D 85. C 86. B 87. B 88. C
89. A 90.B 91. C 92. A 93. D 94. D 95. C 96. D
97. C 98. B 99. B 100. D 101. B 102. B 103. A 104. B
105. D 106. A 107. A 108. C 109. D 110. D 111. A 112. D
113. C 114. A 115. B 116. D 117. B 118. A 119. A 120. C


 An Dương

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang