Đề xuất mức chi xây dựng tiêu chuẩn quốc gia và quy chuẩn kỹ thuật

author 06:54 25/11/2019

(VietQ.vn) - Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí xây dựng tiêu chuẩn quốc gia và quy chuẩn kỹ thuật.

Theo dự thảo, nội dung chi trực tiếp cho việc xây dựng tiêu chuẩn quốc gia và quy chuẩn kỹ thuật bao gồm: Chi công lao động đối với các cán bộ trực tiếp tham gia xây dựng dự án xây dựng tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; Chi cho công tác nghiên cứu, đánh giá thực trạng, nghiên cứu tài liệu kỹ thuật, phân tích kết quả điều tra, khảo sát, thử nghiệm, khảo nghiệm phục vụ cho việc xây dựng tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật.

Nội dung chi phục vụ công tác quản lý của cơ quan có thẩm quyền quản lý hoạt động xây dựng tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật bao gồm: Chi tổ chức các cuộc hội nghị, hội thảo phục vụ công tác lập kế hoạch, rà soát chuyển đổi tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật ; chi họp Hội đồng thẩm tra, Hội đồng thẩm định dự thảo  tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật

Dự thảo cũng đề xuất định mức chi cụ thể. Đối với chi công lao động thuê ngoài đối với cán bộ, chuyên gia trực tiếp xây dựng dự thảo tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật (nếu có): Mức chi tối đa là 20.000.000 đồng/01 dự thảo đối với tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật không cần phải khảo sát, khảo nghiệm; mức chi tối đa 45.000.000 đồng/01 dự thảo đối với  tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật cần phải khảo sát, khảo nghiệm.

Ảnh minh họa 

Chi lập dự án tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, mức chi tối đa 2.000.000 đồng/01 dự án được cấp thẩm quyền phê duyệt. Chi lấy ý kiến nhận xét của thành viên Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia, của các chuyên gia, nhà khoa học đối với dự thảo tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật: mức chi tối đa là 500.000 đồng/01 nhận xét cho một dự thảo tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật;

Đối với các tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật đặc biệt phức tạp hoặc mang tính liên ngành, bộ, ngành, địa phương quyết định mức chi cụ thể trong phạm vi dự toán kinh phí được giao và chịu trách nhiệm về quyết định của mình. Chi lập dự án tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, mức chi tối đa 2 triệu đồng/dự án được cấp thẩm quyền phê duyệt…

Hàng năm, các bộ, ngành, địa phương căn cứ vào kế hoạch xây dựng tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật thuộc lĩnh vực quản lý và đề nghị của các đơn vị trực thuộc xây dựng dự toán kinh phí xây dựng tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật theo quy định của thông tư này tổng hợp chung vào dự toán của bộ, ngành, địa phương trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định.

Bảo Lâm

Dự thảo Sửa đổi các tiêu chuẩn và thông số kỹ thuật của phụ gia thức ăn chăn nuôi (VietQ.vn) - Mới đây, Nhật Bản thông báo cho các nước thành viên WTO về việc Bộ Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản (MAFF) đưa ra dự thảo Sửa đổi các tiêu chuẩn và thông số kỹ thuật của phụ gia thức ăn chăn nuôi.
Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang