Khối cơ quan Tổng cục hoàn thành xuất sắc mục tiêu đặt ra

author 12:17 21/12/2016

(VietQ.vn) - Khối cơ quan Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã hoàn thành xuất sắc các mục tiêu đặt ra và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2017.

Sự kiện: Hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Ngày 20/12/2016, Khối cơ quan Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động công tác năm 2016 và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2017.

Hội nghị ông Nguyễn Nam Hải - Phó Tổng cục trưởng; Lãnh đạo các đơn vị khối cơ quan chức năng thuộc Tổng cục cùng toàn thể cán bộ công chức và người lao động.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe Báo cáo kết quả công tác của Khối cơ quan Tổng cục và phương hướng nhiệm vụ năm 2017, trong đó đã nhấn mạnh những điểm nổi bật đã đạt được trong năm 2016 như sau:

- Đã sửa đổi Nghị định 127/2007/NĐ-CP hướng dẫn thực hiện Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật; Triển khai thực hiện Quy hoạch xây dựng TCVN đến năm 2020; Đề xuất chiến lược phát triển các nhóm TCVN trọng yếu phục vụ yêu cầu quản lý, phù hợp với nhu cầu của xã hội và xu thế quốc tế (tiết kiệm năng lượng, đô thị thông minh, tiết kiệm nước, hệ thống quản lý…); Đổi mới hoạt động mã số mã vạch gắn với mục tiêu gia tăng các dịch vụ tiện ích nhằm bắt kịp với xu thế phát triển quốc tế.

- Đã xây dựng các VBQPPL và tổ chức triển khai thực hiện:

- Đã sửa đổi Nghị định 132/2008/NĐ-CP và Nghị định 89/2006/NĐ-CP hướng dẫn thực hiện Luật Chất lượng sản phẩm hàng hoá; Thực hiện tốt các nhiệm vụ thuộc Chương trình Nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, hàng hóa của Doanh nghiệp Việt Nam năm 2016 và giai đoạn 2016 – 2020. Đổi mới, nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý chất lượng SPHH nhóm 2 thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ KHCN (đặc biệt là xăng, nhiên liệu điêzen, nhiên liệu sinh học; EMC; thép).

- Thực hiện tốt kế hoạch đầu tư năm 2016 và kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2016 - 2020.

- Xây dựng và tổ chức thực hiện có hiệu quả đề án luân chuyển cán bộ trong hệ thống các đơn vị trực thuộc Tổng cục.

- Đổi mới hoạt động thanh tra chuyên ngành và hoàn thiện hệ thống thanh tra chuyên ngành TCĐLCL; Đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền các VBQPPL.

- Thực hiện tốt công tác đào tạo, hỗ trợ và kiểm tra giám sát việc thực hiện Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) ISO 9001 trong các cơ quan quản lý hành chính công tại các Bộ, ngành, địa phương theo  Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg.

- Chủ động đẩy mạnh hoạt động hợp tác quốc tế, tận dụng các nguồn lực hỗ trợ của các dự án từ phía Nhật Bản, Hàn Quốc. Chú trọng thực hiện các nhiệm vụ tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, đáp ứng các nghĩa vụ của Việt Nam trong Cộng đồng Kinh tế ASEAN.

-  Tăng cường hoạt động cảnh báo và đề xuất với các Bộ, ngành xây dựng các biện pháp phòng vệ liên quan tới hàng rào kỹ thuật trong thương mại (TBT) để hỗ trợ các doanh nghiệp trong tiến trình hội nhập quốc tế; Theo dõi, thúc đẩy thực hiện các nghĩa vụ về TBT trong quá trình triển khai các hiệp định tự do thương mại (TPP, VN-EU FTA...).

- Đẩy mạnh các phong trào thi đua lập thành tích tiến tới kỷ niệm 55 năm ngày thành lập Tổng cục TCĐLCL

Ông Nguyễn Nam Hải - Phó Tổng cục trưởng khai mạc và chủ trì Hội nghị

Báo cáo cũng chỉ ra những thuận lợi như: Có được sự chỉ đạo sâu sát của Lãnh đạo Bộ, sự hỗ trợ, phối hợp có hiệu quả của các đơn vị trong và ngoài Bộ; Hệ thống VBQPPL về TCĐLCL cơ bản đã hoàn chỉnh và đồng bộ tạo cơ sở nền tảng pháp lý để triển khai các hoạt động cụ thể của Tổng cục và các cơ quan, tổ chức khác trong hệ thống TCĐLCL; Công tác phối hợp với các Bộ, ngành đã được tăng cường, thông qua các buổi làm việc về kế hoạch với các Bộ ngành đã xử lý các vướng mắc, công tác tiêu chuẩn hóa đã được đẩy mạnh và tăng cường hơn trong hoạt động quản lý chuyên ngành.

Lãnh đạo Tổng cục và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nhiệt tình làm việc, hoàn thành tốt các nhiệm vụ theo kế hoạch, cũng như nhiệm vụ đột xuất; Xã hội ngày càng quan tâm đến hoạt động TCĐLCL, đặc biệt là các doanh nghiệp và người dân; Sự phối hợp, hỗ trợ tạo điều kiện lẫn nhau giữa các đơn vị trong Tổng cục đã được duy trì và tăng cường; Các tổ chức quốc tế, khu vực, các đối tác nước ngoài tích cực giúp đỡ, cung cấp nguồn lực, tài liệu, chia sẻ kinh nghiệm.

Tuy nhiên vẫn còn tồn tại một số khó khăn như: Hạn chế về nguồn lực: Hệ thống trang thiết bị phục vụ hoạt động thanh tra, kiểm tra chưa được đầy đủ, kinh phí không đáp ứng kịp thời và đầy đủ các yêu cầu của công tác quản lý nhà nước về TCĐLCL đã được quy định trong các Luật, Nghị định; 

Sự quan tâm đối với công tác TCĐLCL của các cấp lãnh đạo Bộ, ngành địa phương tuy đã được nâng lên, nhưng chưa thực sự thường xuyên, khi có việc xảy ra hoặc yêu cầu của Lãnh đạo Chính phủ, Bộ KHCN mới để ý chỉ đạo.

Trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của Tổng cục vẫn còn có hiện tượng chưa chủ động, phản ứng chậm đối với các vụ việc TCĐLCL xuất hiện ngoài xã hội, đôi khi còn có sai sót về nghiệp vụ; Thời hạn yêu cầu tổng hợp thông tin và góp ý văn bản, phối hợp công tác thường rất gấp nên chất lượng các văn bản tổng hợp, góp ý chưa cao.

Đánh giá về sự phối hợp công tác giữa các cơ quan, đơn vị

Trong năm 2016 các đơn vị trong và ngoài Khối cơ quan Tổng cục phối hợp tốt trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Tuy nhiên, ở một số đơn vị việc tuân thủ yêu cầu về tiến độ thực hiện nhiệm vụ góp ý và chế độ báo cáo còn chậm, điều này ảnh hưởng đến tiến độ chung thực hiện các nhiệm vụ của Tổng cục.

Về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo cơ quan, đơn vị trong năm 2016: Lãnh đạo Tổng cục luôn quan tâm, chỉ đạo sát sao đến các hoạt động chuyên môn của các đơn vị thuộc Khối cơ quan Tổng cục và luôn tạo điều kiện thuận lợi giúp các đơn vị thuộc Khối cơ quan Tổng cục để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2017:

- Tiếp tục hoàn thiện hệ thống VBQPPL về TCĐLCL (Nghiên cứu, triển khai đề xuất sửa đổi Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật; Nghiên cứu, triển khai đề xuất sửa đổi Luật Chất lượng Sản phẩm Hàng hóa nhằm đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc; Hoàn thành sửa đổi Nghị định 127/2007/NĐ-CP hướng dẫn thực hiện Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;Hoàn thành sửa đổi Nghị định 132/2008/NĐ-CP hướng dẫn thực hiện Luật Chất lượng Sản phẩm Hàng hoá; Hoàn thành Nghị định sửa đổi bổ sung Nghị định số 87/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định điều kiện kinh doanh mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy; Hoàn thành Nghị định sửa đổi Nghị định 80/2013/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng; Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 213/2013/NĐ-CP ngày 20/12/2013 về tổ chức và hoạt động của thanh tra chuyên ngành khoa học và công nghệ; Hoàn thành Thông tư quy định về đo lường, chất lượng trong kinh doanh khí; Thông tư 24/2013/TT-BKHCN của Bộ KH&CN ngày 30/9/2013 Quy định về hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường; Thông tư 23/2013/TT-BKHCN của Bộ KH&CN ngày 26/9/2013 Quy định về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2; Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn quy chuẩn kỹ thuật; Thông tư 27/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ KH&CN quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ KH&CN; Thông tư 26/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ KH&CN quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường).

- Tiếp tục thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ các Chương trình hành động của Bộ KHCN thực hiện Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 về Chính phủ điện tử; Nghị quyết số 19/2016/NQ-CP ngày 28/4/2016 về các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 về phát triển và hỗ trợ doanh nghiệp đến năm 2020.

- Tăng cường hoạt động quản lý nhà nước về TCĐLCL, năng suất chất lượng, mã số mã vạch. Đổi mới công tác xây dựng TCVN. Nâng cao hiệu quả kiểm tra, phối hợp kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa. Đẩy mạnh công tác khảo sát, giám sát, đánh giá và thông tin, cảnh báo về chất lượng sản phẩm, hàng hóa. Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra tổ chức công nhận, các tổ chức đánh giá sự phù hợp đã đăng ký và được chỉ định; kiểm tra tình hình thực hiện Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg của các Bộ ngành và địa phương

- Tiếp tục triển khai giai đoạn II (2016 – 2020) Chương trình quốc gia năng suất chất lượng theo hướng phối hợp, lồng ghép với các chương trình, dự án, đề án KHCN có cùng mục tiêu nâng cao năng suất chất lượng.

- Đẩy mạnh, đổi mới cách thức, biện pháp thông tin, tuyên truyền về hoạt động TCĐLCL. Vận hành cổng thông tin doanh nghiệp, trang tin thông tin, cảnh báo về chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

- Đẩy mạnh hoạt động hợp tác quốc tế trong lĩnh vực TCĐLCL, tổ chức tốt các sự kiện do Tổng cục chủ trì trong năm APEC 2017.

- Phát triển các hoạt động sự nghiệp về TCĐLCL.

- Kiện toàn tổ chức, hoạt động của Tổng cục và các đơn vị trực thuộc. Triển khai Nghị định 54/2016/NĐ-CP ngày 14/6/2016 của Chính phủ quy định về cơ chế tự chủ của các tổ chức KHCN công lập. Nâng cao và chú trọng đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Tổng cục, đặc biệt là các cán bộ nguồn.

- Đẩy mạnh đầu tư công trung hạn 2016 – 2020: Dự án Trung tâm Đo lường tại khu CNC Hòa Lạc; Dự án đầu tư chuẩn đo lường Quốc gia 2016 – 2020; Dự án Trung tâm Kỹ thuật TCĐLCL 4; Dự án Nhà liên cơ; Dự án Ứng dụng công nghệ thông tin của Bộ Khoa học và Công nghệ để kết nối với hệ thống công nghệ thông tin của Bộ Tài chính trên Cơ chế một cửa quốc gia.

- Tăng cường hoạt động TCĐLCL Bộ, ngành, địa phương.

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tiếp và làm việc với đoàn EU/ ARISE+ (VietQ.vn) - Đoàn EU/ ARISE+ đã sang làm việc với Tổng cục TCĐLCL về các lĩnh vực tiêu chuẩn quy chuẩn kỹ thuật ảnh hưởng đến xuất khẩu sang EU... 

Hùng Cường

ùng

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang