Ban Nội chính phối hợp giám sát Ngân hàng Nhà nước

author 08:07 25/01/2014

Ban Nội chính phối hợp với Ban cán sự đảng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thông qua Cơ quan Thanh tra, giám sát Ngân hàng Nhà nước tiến hành rà soát, nắm tình hình hoạt động tín dụng nhằm phòng ngừa và hạn chế phát sinh tiêu cực, tham nhũng tại một số Ngân hàng thương mại Nhà nước, Ngân hàng thương mại cổ phần.

Sáng 23/1, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, có buổi làm việc với Ban Nội chính Trung ương về tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác của Ban từ ngày thành lập đến nay.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: Việc tái lập Ban Nội chính Trung ương là một chủ trương đúng đắn, kịp thời giúp tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác nội chính và công tác phòng, chống tham nhũng; thể hiện quyết tâm của Đảng và Nhà nước tạo sự chuyển biến mới, rõ rệt hơn nữa trong công tác phòng, chống tham nhũng.

Ban Nội chính Trung ương là cơ quan tham mưu của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về chủ trương, chính sách lớn thuộc lĩnh vực nội chính và phòng, chống tham nhũng, đồng thời thực hiện nhiệm vụ của Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng.

Tăng cường phòng chống tham nhũng

Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực, cố gắng và những kết quả đã đạt được của Ban Nội chính Trung ương trong năm 2013. Bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, hiệu quả, vị thế, vai trò của Ban Nội chính Trung ương được khẳng định; dư luận xã hội đánh giá tốt, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước đối với công tác nội chính và công tác phòng, chống tham nhũng.

Cơ bản đồng tình với phương hướng, nhiệm vụ đề ra trong năm 2014 của Ban Nội chính Trung ương, Tổng Bí thư đề nghị cần nhận thức sâu sắc về vai trò, vị trí của Ban Nội chính Trung ương, cơ quan tham mưu của Đảng về công tác nội chính, công tác phòng, chống tham nhũng; Ban Nội chính Trung ương là tai mắt, là bộ óc của Đảng về lĩnh vực này.

Cần nắm rõ chức năng, nhiệm vụ của Ban Nội chính Trung ương, là cơ quan nghiên cứu, tham mưu đề xuất những chủ trương, định hướng lớn của Đảng về công tác xây dựng pháp luật (trọng tâm là những đề án liên quan đến lĩnh vực nội chính và phòng chống tham nhũng); một số chủ trương, chính sách về an ninh quốc gia và phòng, chống tham nhũng; về tổ chức và hoạt động của các cơ quan nội chính.

Ban Nội chính

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại buổi làm việc với Ban Nội chính Trung ương. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Ban Nội chính có nhiệm vụ đề xuất với Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng cho chủ trương, định hướng xử lý một số vụ việc, vụ án. Ban Nội chính hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, theo dõi, đôn đốc các cấp ủy, tổ chức đảng trong lĩnh vực nội chính; phối hợp với các cơ quan liên quan chỉ đạo, hướng dẫn xử lý một số vụ việc, vụ án được Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo giao; thẩm định các đề án về lĩnh vực nội chính và phòng chống tham nhũng trước khi trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư; thực hiện nhiệm vụ Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng...

Tổng Bí thư đề nghị Ban Nội chính Trung ương tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, thiết lập các chế độ công tác, quan hệ công tác với các cơ quan liên quan, hướng dẫn, đôn đốc Ban Nội chính các tỉnh ủy, thành ủy.

Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2014 và những năm tiếp theo, Tổng Bí thư lưu ý Ban Nội chính Trung ương với tư cách là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, cần chú ý cả phòng và chống, cả ở Trung ương và địa phương; tiếp tục xem xét, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng phức tạp, trọng điểm; nghiên cứu, đề xuất, chủ trì và phối hợp xây dựng pháp luật liên quan đến lĩnh vực nội chính và công tác phòng, chống tham nhũng.

Ban Nội chính Trung ương tiếp tục kiểm tra, đôn đốc, giám sát thúc đẩy công tác nội chính; kiểm tra việc xây dựng luật; thẩm định các đề án, báo cáo bảo đảm có chất lượng; tích cực tham gia tổng kết 30 năm đổi mới, chuẩn bị các văn kiện Đại hội XII của Đảng về lĩnh vực nội chính, an ninh và phòng, chống tiêu cực, tham nhũng.

Ban Nội chính Trung ương cần chú ý công tác nghiên cứu, tổng kết thực tiễn; đồng thời thu hút, tổng hợp, chắt lọc kết quả nghiên cứu của các cơ quan liên quan; công tác phối hợp với các bộ, ban, ngành, địa phương cần tiếp tục làm nhuần nhuyễn hơn; chú trọng công tác kiểm tra, giám sát, thẩm định.

Tổng Bí thư lưu ý, kế thừa kinh nghiệm của Ban Nội chính các thời kỳ trước, Ban Nội chính Trung ương cần làm tốt công tác xây dựng nội bộ về tổ chức và con người. Ban Nội chính Trung ương phải là cơ quan mẫu mực về các mặt, có quan điểm chính trị tư tưởng vững vàng, nắm chắc chủ trương, đường lối của Đảng, tổ chức chặt chẽ, hoạt động nền nếp, đoàn kết thống nhất cao, xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh. Cán bộ, đảng viên Ban Nội chính Trung ương phải gương mẫu đi đầu, giữ cho mình trong sạch, liêm chính, tâm huyết, trách nhiệm, say mê, đặc biệt là phải có bản lĩnh, có dũng khí, bảo vệ cái đúng, phê phán bác bỏ cái sai, kiên quyết đấu tranh với cái sai, không khoan nhượng; có trình độ, hiểu biết toàn diện, nhất là về cơ chế, chính sách.

Khẩn trương triển khai những công việc cần thiết để sớm ổn định và đi vào hoạt động

Báo cáo Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại buổi làm việc, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Nguyễn Bá Thanh cho biết, ngay sau khi Bộ Chính trị có Quyết định về thành lập, chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, Ban Nội chính Trung ương đã khẩn trương triển khai những công việc cần thiết để sớm ổn định và đi vào hoạt động.

Thực hiện nhiệm vụ Cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, Ban Nội chính đã tích cực, chủ động chuẩn bị nội dung, phục vụ 4 phiên họp của Ban Chỉ đạo và 2 cuộc họp của Thường trực Ban chỉ đạo, được Tổng Bí thư-Trưởng Ban Chỉ đạo và các thành viên Ban Chỉ đạo đánh giá tốt.

Ban Chỉ đạo đã lựa chọn những khâu yếu, những việc có khó khăn vướng mắc, nhất là trong công tác phòng, chống tham nhũng để đột phá, khắc phục, chỉ đạo tháo gỡ như công tác hoàn thiện thể chế về phòng, chống tham nhũng; công tác phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp; công tác giám định tư pháp; cơ chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong phòng, chống tham nhũng;...

Trong năm 2013, ngoài công việc thường xuyên, Ban Nội chính Trung ương tập trung vào 2 việc lớn:

Thứ nhất, giúp Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Kế hoạch số 08-KH/TW ngày 12/3/2012 của Bộ Chính trị về việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

Thứ hai, đã tham mưu, đề xuất Ban Chỉ đạo quyết định lựa chọn 8 vụ án, 2 vụ việc tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp đưa vào diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo; đồng thời giúp Ban Chỉ đạo theo dõi, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ xử lý các vụ việc, vụ án này.

Đồng chí Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo, Trưởng Ban Nội chính Trung ương đã trực tiếp chủ trì nhiều cuộc họp, làm việc với các cơ quan tiến hành tố tụng để đôn đốc, bàn, trao đổi thống nhất các biện pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong giải quyết một số vụ án, vụ việc tham nhũng có vướng mắc, giúp cho tiến độ và việc xử lý các vụ án tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp có chuyển biến theo hướng tích cực; nhiều vụ án tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp đã được đưa ra xét xử kịp thời, nghiêm minh, đúng quy định của pháp luật, được dư luận xã hội đồng tình ủng hộ, đánh giá cao quyết tâm của Đảng, Nhà nước cũng như hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo, của các cơ quan chức năng và Ban Nội chính Trung ương.

Những nhiệm vụ trọng tâm

Trên cơ sở kết quả đạt được cũng như những hạn chế thời gian qua, đồng chí Nguyễn Bá Thanh cho biết, trong năm 2014, Ban Nội chính Trung ương đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm tập trung thực hiện như: Nâng cao hiệu quả công tác tham mưu với Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo những chủ trương và chính sách lớn thuộc lĩnh vực nội chính và phòng chống tham nhũng; nhất là việc nghiên cứu, đề xuất hoàn thiện các cơ chế, chính sách, pháp luật về quản lý kinh tế-xã hội nhằm phòng ngừa tham nhũng.

Làm tốt nhiệm vụ Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo, trong đó tập trung chuẩn bị nội dung, tổ chức phục vụ tốt các phiên họp của Ban Chỉ đạo, cuộc họp của Thường trực Ban Chỉ đạo; giúp Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình công tác trọng tâm năm 2014 của Ban Chỉ đạo.

Tích cực, chủ động theo dõi, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ, xử lý nghiêm minh theo đúng quy định pháp luật các vụ việc, vụ án tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội đặc biệt quan tâm; trong đó tập trung vào các vụ việc, vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo; Ban Nội chính Trung ương - Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo theo dõi, đôn đốc.

Giúp Ban Chỉ đạo tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 08-KH/TW của Bộ Chính trị về việc kiểm tra, giám sát việc thanh tra, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử những vụ việc, vụ án tham nhũng tại một số ngành, địa phương.

Phối hợp với Ban cán sự đảng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thông qua Cơ quan Thanh tra, giám sát Ngân hàng Nhà nước tiến hành rà soát, nắm tình hình hoạt động tín dụng nhằm phòng ngừa và hạn chế phát sinh tiêu cực, tham nhũng tại một số Ngân hàng thương mại Nhà nước, Ngân hàng thương mại cổ phần.

Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát, hướng dẫn các cấp ủy, tổ chức đảng trong việc thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực nội chính và phòng chống tham nhũng; theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn việc kiện toàn về tổ chức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của ban nội chính tỉnh uỷ, thành uỷ trực thuộc Trung ương.

Triển khai thực hiện các Quy chế phối hợp giữa Ban Nội chính Trung ương với Đảng ủy Công an Trung ương, Ban cán sự đảng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, Ban cán sự đảng Tòa án Nhân dân Tối cao và Ủy ban Kiểm tra Trung ương sau khi được Ban Bí thư ký ban hành.

Tiếp tục kiện toàn về tổ chức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị thuộc Ban; tổ chức thực hiện nghiêm túc các quy định, quy chế công tác của Ban; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm công chức, công vụ, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Theo Chinhphu.vn

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang