Các trường đại học công lập quán triệt và thực hiện Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị

author 22:11 24/05/2022

(VietQ.vn) - Ngày 24/5, tại Hà Nội, Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức Hội thảo khoa học cấp Bộ với chủ đề “Đảng bộ trường đại học công lập lãnh đạo thực hiện Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay”.

Phát biểu khai mạc hội thảo, PGS. TS Mai Đức Ngọc, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Học viện Báo chí và Tuyên truyền khẳng định, nền tảng tư tưởng của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh đối với cách mạng Việt Nam là hoàn toàn đúng đắn, bất di bất dịch. Trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc ta, trải qua các giai đoạn khác nhau, các thế lực thù địch chưa khi nào và sẽ không bao giờ từ bỏ âm mưu, thủ đoạn để chống phá.

Các thế lực thù địch luôn tìm mọi cách để lôi kéo, kích động các phần tử thoái hóa, biến chất. Chúng lợi dụng sự dao động, mơ hồ về niềm tin, lý tưởng cách mạng, sự xuống cấp, tha hóa về đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên, truyền bá các tư tưởng, quan điểm sai trái, xuyên tạc, bóp méo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước hòng mưu đồ lật đổ từ bên trong.

"Với tính cấp bách nêu trên đòi hỏi chúng ta phải luôn nhạy bén, tỉnh táo để kịp thời nhận diện, cảnh báo và sớm ngăn chặn sự len lỏi của các quan điểm sai trái thù địch đang tìm mọi cách xâm nhập, phá hoại chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh cũng như đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đời sống văn hoá, đạo đức của xã hội", PGS.TS Mai Đức Ngọc nhấn mạnh.

Đánh giá và phát biểu chỉ đạo hội thảo, PGS. TS Hoàng Phúc Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cho rằng, hội thảo này là hoạt động khoa học có ý nghĩa thiết thực trong việc quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Đây cũng là dịp để các đồng chí lãnh đạo, quản lý và nhà khoa học trong các trường đại học tiếp tục nghiên cứu, quán triệt, thảo luận, trao đổi kết quả nghiên cứu, kinh nghiệm quý báu trong quá trình tổ chức thực hiện Nghị quyết, nhằm tiếp tục làm sâu sắc thêm những nội dung quan trọng, nổi bật trong các văn kiện, nghị quyết của Đảng, nhất là Nghị quyết số 35, Văn kiện Đại hội XIII về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc, thù địch.

PGS. TS Hoàng Phúc Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu chỉ đạo hội thảo. Ảnh: Mai Nghiêm. 

Trên cơ sở đó, thống nhất nhận thức và hành động, đề xuất các giải pháp đồng bộ, hiệu quả, tạo sự chuyển biến mới trong triển khai và tổ chức thực hiện, đưa Nghị quyết vào thực tiễn cuộc sống, mang lại những kết quả và thành công cụ thể.

Hiện, đối tượng mà các đối tượng thù địch nhắm đến không chỉ là cán bộ, đảng viên mà còn là thế hệ trẻ, đoàn viên, thanh niên, nhất là sinh viên các trường đại học. Bởi, sinh viên là bộ phận ưu tú trong thanh niên, là lực lượng có trình độ học vấn cao sẽ bổ sung vào đội ngũ trí thức của đất nước.

Do đó, đây là lực lượng đóng vai trò rất quan trọng trong công cuộc xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước, là lực lượng nòng cốt để xây dựng xã hội mới. Đây cũng chính là lực lượng kế cận trực tiếp sự nghiệp của Đảng, tương lai, vận mệnh của dân tộc và tiền đồ của đất nước.

"Chính vì thế, các trường đại học nói chung và trường đại học công lập nói riêng lại là nơi đào tạo, bồi dưỡng thế hệ trẻ, nhất là đội ngũ trí thức. Nói cách khác, trường đại học là nơi ươm mầm tương lai cho nước nhà. Vai trò của các trường đại học không chỉ đào tạo, bồi dưỡng thế hệ tương lai của đất nước về kiến thức, khoa học chuyên ngành, mà theo tôi nghĩ điều quan trọng hơn là bồi dưỡng và truyền cảm hứng cách mạng cho các em, để các em thật sự phấn đấu, thật sự cống hiến cho đất nước, cho dân tộc", PGS. TS Hoàng Phúc Lâm nói.

Tại hội thảo, đã có 9 tham luận được trình bày nhằm đánh giá khách quan, toàn diện về vai trò, vị trí, trách nhiệm của Đảng bộ trường đại học trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức tiến hành thực hiện Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị.

Với tham luận "Đảng Bộ các trường đại học công lập lãnh đạo thực hiện Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị trong đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng xã hội hiện nay", Đại tá, PGS. TS Bùi Đình Bôn, Nguyên Thư ký khoa học Hội đồng Lý luận Trung ương cho hay, hiện nay, các thế lực thù địch và những phần tử cơ hội chính trị đang tăng cường tán phát các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng nhằm chống phá Đảng và Nhà nước ta. Do vậy, việc lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng vừa là vấn đề có tính cấp thiết, vừa là nhiệm vụ thường xuyên, cơ bản, lâu dài của cấp ủy, Đảng bộ các trường đại học công lập và mỗi cán bộ, đảng viên.

PGS. TS Phạm Minh Sơn, Phó Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học Viện Báo chí và Truyền thông phát biểu tại hội thảo. Ảnh: Mai Nghiêm. 

Nguyên Thư ký khoa học Hội đồng Lý luận Trung ương đã đưa ra 8 giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng đối với cấp ủy, đảng bộ các trường đại học công lập.

Thứ nhất, lãnh đạo, chỉ đạo bổ sung, hoàn thiện nội dung, phương thức đấu tranh phòng, chống quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng xã hội trước tác động của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Thứ hai, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các giải pháp công nghệ, xử lý nghiêm các vi phạm trên không gian mạng.

Thứ ba, cấp ủy, đảng bộ các trường đại học công lập cần xác định công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, lâu dài, tránh tư tưởng xem nhẹ, buông lỏng, mất cảnh giác.

Thứ tư, cấp ủy, đảng bộ các trường đại học công lập cần quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo giữ vững và phát huy vai trò nòng cốt, chủ lực của hệ thống cơ quan chuyên trách đấu tranh tư tưởng, lý luận.

Thứ năm, lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng hệ thống bài viết chuyên luận, chuyên sâu phản bác những quan điểm sai trái, thù địch bằng lý luận và thực tiễn khoa học với hệ thống luận cứ, luận chứng chặt chẽ, có sức thuyết phục.

Thứ sáu, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, đảng bộ trong công tác đấu tranh chống quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng xã hội.

Thứ bảy, lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức, đa dạng hình thức đấu tranh chống “diễn biến hòa bình”, phản bác quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng xã hội. 

Thứ tám, lãnh đạo tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ thị của Ban Bí thư, Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Cũng tại hội thảo, với bài tham luận "Đảng bộ Học viện Dân tộc tuyên truyền giáo dục chính trị, tư tưởng, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước cho Đảng viên và quần chúng tại Học viện", GS. TS Trần Trung - Giám đốc Học viện Dân tộc nhấn mạnh, Đảng bộ Học viện đã rất tích cực trong tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị và chủ yếu tập trung vào 3 vấn đề cốt lõi.

Một là, thực hiện công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt thực hiện Nghị quyết số 35 - NQ/TW.

Hai là, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Ba là, triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW thông qua công tác đào tạo, bồi dưỡng.

Khi nói về vai trò của công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhiều lần khẳng định: Đảng phải quan tâm đến giáo dục tư tưởng và lãnh đạo quá trình tư tưởng trong Đảng và trong xã hội. Song, trong xu thế chuyển đổi số hiện nay, công tác tuyên truyền, giáo dục phải có những cải tiến, đổi mới phương pháp, hình thức phù hợp để tạo sự chuyển biến căn bản về đạo đức, lối sống, phát triển toàn diện; đảm bảo cán bộ, Đảng viên, sinh viên giữ gìn đạo đức trong sáng, lối sống văn hóa, yêu nước, nâng cao lòng tự hào dân tộc, kiên định lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, tăng cường tuân thủ pháp luật, nâng cao năng lực và tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Có thể nói, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là trách nhiệm của toàn Đảng, của cả hệ thống chính trị trong đó có trách nhiệm của Đảng bộ các trường đại học. Đảng bộ Trường đại học có chức năng lãnh đạo toàn diện việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, lãnh đạo công tác chính trị, tư tưởng, công tác tổ chức, cán bộ, công tác xây dựng Đảng, xây dựng đơn vị và công tác quần chúng của đơn vị… do đó có vị trí, vai trò hết sức quan trọng trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ.

Phát biểu kết luận hội thảo, PGS. TS Phạm Minh Sơn cảm ơn ý kiến đóng góp, những câu hỏi cũng như các bài tham luận của các đại biểu.

Các tham luận đã chỉ rõ rằng, Đảng bộ các trường công lập đã nỗ lực thực hiện, công tác lãnh đạo, chỉ đạo phát triển thực hiện Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; những biện pháp nhằm phát huy nhân tố tích cực, khắc phục và hạn chế ảnh hưởng của các nhân tố tiêu cực đến sự lãnh đạo của Đảng bộ trường đại học công lập trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết 35; vấn đề lãnh đạo kiện toàn tổ chức bộ máy, xây dựng lực lượng và đào tạo, bồi dưỡng lực lượng nòng cốt; lãnh đạo các chi bộ trực thuộc tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho cán bộ, đảng viên và sinh viên thực hiện Nghị quyết 35 của Đảng bộ trường đại học công lập...

Kết quả của Hội thảo sẽ là luận cứ khoa học hữu ích cho việc tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị tại Đảng bộ Học viện Báo chí và Tuyên truyền nói riêng và Đảng bộ các trường đại học công lập nói chung.

 Thanh Tùng

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang