Đồng Tháp: Đảm bảo đo lường thông qua hoạt động kiểm định, thử nghiệm phương tiện đo

author 15:46 27/08/2021

(VietQ.vn) - Thực hiện Quyết định số 996/QĐ-TTg ngày 10/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường, hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành kế hoạch triển khai Đề án trên địa bàn tỉnh.

Sự kiện: CHUYÊN ĐỀ: KẾT QUẢ TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN 996

Theo đó, mục tiêu cụ thể, đến năm 2025, tỉnh Đồng Tháp đầu tư trang thiết bị, phát triển hạ tầng kỹ thuật đo lường của tỉnh đủ điều kiện để thực hiện kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường đạt trên 75% nhu cầu cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; Bồi dưỡng, nâng cao chuyên môn nghiệp vụ về đo lường ít nhất 200 người tham gia hoạt động đo lường;

Triển khai Chương trình đảm bảo đo lường thông qua hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo lường và hoạt động xây dựng phương pháp đo cho ít nhất 15 lượt doanh nghiệp; Triển khai áp dụng bộ tiêu chí quốc gia đánh giá các lĩnh vực đo lường ít nhất 01 phòng thí nghiệm thuộc lĩnh vực đo lường của Tỉnh để tăng cường hiệu quả, hiệu lực công tác quản lý nhà nước về đo lường.

 Ảnh minh họa.

Đến năm 2030, đầu tư trang thiết bị, phát triển hạ tầng kỹ thuật đo lường của tỉnh đủ điều kiện để thực hiện kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường đạt trên 85% nhu cầu cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp trên địa bàn Tỉnh; Bồi dưỡng, nâng cao chuyên môn nghiệp vụ về đo lường ít nhất 300 người tham gia hoạt động đo lường; 

Triển khai Chương trình đảm bảo đo lường thông qua hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo lường và hoạt động xây dựng phương pháp đo cho ít nhất 40 lượt doanh nghiệp; Triển khai áp dụng bộ tiêu chí quốc gia đánh giá các lĩnh vực đo lường ít nhất 02 phòng thí nghiệm thuộc lĩnh vực đo lường của Tỉnh để tăng cường hiệu quả, hiệu lực công tác quản lý nhà nước về đo lường.

Về nhiệm vụ và giải pháp, áp dụng cơ chế, chính sách tạo thuận lợi hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp: Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế chính sách và danh mục ngành, lĩnh vực sản xuất, kinh doanh trọng tâm cần tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường, nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế.

Thực hiện các biện pháp hỗ trợ nhằm tăng cường năng lực, hoạt động của tổ chức kinh doanh dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường; khuyến khích hoạt động nghiên cứu khoa học công nghệ đo lường; áp dụng các cơ chế chính sách thúc đẩy thương mại hóa các sản phẩm từ kết quả nghiên cứu.

Triển khai áp dụng bộ tiêu chí quốc gia khi bộ tiêu chí được ban hành để đánh giá các lĩnh vực đo nhằm tăng cường hiệu quả công tác quản lý nhà nước về đo lường; thực hiện chuẩn hóa năng lực, hoạt động của các tổ chức kinh doanh dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường.

Phát triển hạ tầng đo lường địa phương: Từng bước đầu tư đồng bộ trang thiết bị, phát triển hạ tầng kỹ thuật đo lường của Tỉnh; duy trì hệ thống chuẩn đo lường, đảm bảo độ chính xác và liên kết với chuẩn đo lường quốc gia; Định hướng phát triển mạng lưới các tổ chức cung cấp dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường đáp ứng các yêu cầu của bộ tiêu chí quốc gia đánh giá các lĩnh vực đo lường để phục vụ nhu cầu về đo lường của doanh nghiệp.

Nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về đo lường: Đầu tư trang thiết bị phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra nhà nước về đo lường; Tăng cường phối hợp giữa các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố và doanh nghiệp về công tác quản lý hoạt động đo lường; Bồi dưỡng, nâng cao chuyên môn nghiệp vụ về đo lường cho các cán bộ, công chức, viên chức tham gia hoạt động đo lường của các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố và doanh nghiệp.

Triển khai công tác hỗ trợ doanh nghiệp đảm bảo chất lượng sản phẩm hàng hóa: Hỗ trợ doanh nghiệp đảm bảo chất lượng sản phẩm hàng hóa thông qua hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường và hoạt động xây dựng phương pháp đo;

Hỗ trợ doanh nghiệp tham gia nghiên cứu, ứng dụng công nghệ đo lường tiên tiến trong quá trình sản xuất theo quy định pháp luật hiện hành; Hỗ trợ doanh nghiệp, tổ chức cung cấp dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm đáp ứng yêu cầu bộ tiêu chí quốc gia đánh giá các lĩnh vực đo lường. Tăng cường hợp tác quốc tế trong công tác nghiên cứu, đào tạo, chuyển giao công nghệ về đo lường.

Công tác thông tin, truyền về hoạt động đo lường: Tổ chức hội nghị, hội thảo về đo lường; triển khai các hoạt động kỷ niệm Ngày Đo lường Việt Nam; tổ chức thi đua khen thưởng đối với tổ chức, cá nhân thực hiện tốt hoạt động đo lường; Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền chính sách, pháp luật, nâng cao nhận thức của doanh nghiệp và xã hội về hoạt động đo lường nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về đo lường.

An Hạ

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang