Các doanh nghiệp ở Bình Thuận sẽ có nhiều hỗ trợ để nâng cao NSCL

author 06:57 15/11/2016

(VietQ.vn) - UBND tỉnh Bình Thuận phê duyệt Chương trình “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2016-2020”.

Sự kiện: Chuyên đề: NÂNG CAO NĂNG SUẤT CHẤT LƯỢNG

Cụ thể, UBND tỉnh Bình Thuận đã ban hành Quyết định số 2779/QĐ-UBND ngày 22/9/2016 về việc phê duyệt Chương trình “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2016-2020”.

Theo UBND tỉnh Bình Thuận, Chương trình này được xây dựng nhằm triển khai thực hiện và cụ thể hóa Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020” theo Quyết định số 712/QĐ-TTg ngày 21/5/2010 của Thủ tướng Chính phủ (gọi tắt là Chương trình 712).

Chương trình “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2016-2020” được dự báo sẽ phát huy những kết quả đạt được và khắc phục những hạn chế, tồn tại trong triển khai Dự án Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2011-2015.

Chương trình này sẽ tập trung chủ yếu vào 4 nội dung chính: Thông tin, quảng bá nâng cao nhận thức về năng suất và chất lượng; Đào tạo đội ngũ hướng dẫn viên về năng suất và chất lượng, đo lường năng suất chất lượng của tỉnh; Hỗ trợ xây dựng, áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và đánh giá sự phù hợp; Hỗ trợ áp dụng các hệ thống quản lý, mô hình và công cụ cải tiến năng suất chất lượng, tham gia Giải thưởng Chất lượng Quốc gia.

 Khu Công nghiệp Hàm Kiệm 1, thuộc tỉnh Bình Thuận 

Về đối tượng thụ hưởng Chương trình 712 quốc gia này gồm các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế hoạt động theo pháp luật Việt Nam đóng trên địa bàn tỉnh, ưu tiên các doanh nghiệp vừa và nhỏ sản xuất kinh doanh sản phẩm; Các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh có phòng thử nghiệm/hiệu chuẩn có chức năng phục vụ quản lý Nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa và đo lường.

Về định mức hỗ trợ sẽ áp dụng theo các quy định tài chính hiện hành của Trung ương và của tỉnh.

Để thực hiện Chương trình “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2016-2020” của UBND tỉnh Bình Thuận, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Thuận đã ban hành Hướng dẫn số 1230/HD-SKHCN ngày 31/10/2016 về một số nội dung trong việc thực hiện chính sách hỗ trợ theo Chương trình này.

Theo đó, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Thuận hướng dẫn các tổ chức, doanh nghiệp các nội dung như: đối tượng nhận chính sách hỗ trợ; nội dung, định mức hỗ trợ; trình tự, thủ tục các bước thực hiện hỗ trợ; thành phần hồ sơ đề nghị hỗ trợ trong việc thực hiện đánh giá chứng nhận sản phẩm, hàng hóa phù hợp tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực, tiêu chuẩn nước ngoài, quy chuẩn kỹ thuật; hồ sơ xây dựng áp dụng các hệ thống quản lý, các mô hình công cụ cải tiến năng suất chất lượng, hồ sơ tham dự Giải thưởng chất lượng quốc gia, hồ sơ duy trì năng lực phòng thí nghiệm trọng điểm của tỉnh.

Cụ thể, nhằm khuyến khích, động viên các tổ chức, doanh nghiệp khi tham gia, UBND tỉnh Bình Thuận sẽ được hỗ trợ các chính sách sau:

- Hỗ trợ tổ chức, doanh nghiệp chứng nhận hợp chuẩn, hợp quy gồm:

Hỗ trợ kinh phí cho tổ chức, doanh nghiệp thực hiện đánh giá chứng nhận sản phẩm, hàng hóa phù hợp tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực, tiêu chuẩn nước ngoài, quy chuẩn kỹ thuật theo phương thức đánh giá của bên thứ nhất (tự đánh giá) hoặc theo phương thức đánh giá của bên thứ ba (thuê tổ chức đánh giá độc lập).

 - Hỗ trợ tổ chức, doanh nghiệp xây dựng, áp dụng các hệ thống quản lý, mô hình, công cụ cải tiến năng suất và chất lượng:

Hỗ trợ kinh phí cho tổ chức, doanh nghiệp thực hiện xây dựng và áp dụng mới hệ thống quản lý chất lượng, công cụ, mô hình cải tiến năng suất và chất lượng (không hỗ trợ việc xây dựng lại, đánh giá giám sát, tái đánh giá, điều chỉnh phạm vi áp dụng, duy trì áp dụng).

- Hỗ trợ tổ chức, doanh nghiệp tham gia Giải thưởng Chất lượng Quốc gia:

Hỗ trợ tổ chức, doanh nghiệp tham gia và đạt Giải thưởng Chất lượng Quốc gia, Giải thưởng Chất lượng Châu Á - Thái Bình Dương hàng năm.

- Hỗ trợ duy trì năng lực phòng thử nghiệm – hiệu chuẩn trọng điểm của tỉnh (Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận): 

Hỗ trợ kinh phí giám sát, tái đánh giá, mở rộng phạm vi áp dụng hệ thống quản lý ISO 9001, ISO/IEC 17025, ISO 17021.

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Thuận cũng giao Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Bình Thuận gửi thông báo đăng kí tham gia Chương trình Năng suất Chất lượng đến doanh nghiệp; doanh nghiệp, tổ chức có nhu cầu đăng kí hỗ trợ, tiến hành lập hồ sơ và gửi về Chi cục để xem xét, giải quyết.

Minh Tuyết

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang