Lương Chủ nhiệm chương trình KC, KX là 5 triệu đồng/tháng

author 15:24 20/02/2014

(VietQ.vn) – Thông tư mới quy định, Chủ nhiệm Chương trình khoa học công nghệ trọng điểm cấp nhà nước được hưởng lương tháng là 5 triệu đồng.

Bộ KH&CN và Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư mới về Quy định quản lý tài chính các Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp nhà nước giai đoạn 2011-2015.

Theo đó, Kinh phí thực hiện các Chương trình bao gồm: kinh phí thực hiện các đề tài, dự án và kinh phí thực hiện các hoạt động chung của các Chương trình do cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Nguồn kinh phí thực hiện các Chương trình bao gồm nguồn ngân sách nhà nước chi sự nghiệp khoa học và công nghệ hàng năm và kinh phí huy động từ các nguồn vốn hợp pháp khác.

Chủ nhiệm Chương trình KC 04 phát triển công nghệ sinh học, GS Trương Nam Hải

Chủ nhiệm Chương trình KC 04 phát triển công nghệ sinh học, GS Trương Nam Hải

Nội dung chi hoạt động chung của các Chương trình bao gồm: chi phục vụ công tác quản lý như thực hiện các hoạt động tư vấn xác định nhiệm vụ, tuyển chọn, giao trực tiếp, thẩm định, đánh giá giữa kỳ (nếu có), đánh giá nghiệm thu cấp nhà nước các đề tài, dự án thuộc các Chương trình; tổng kết Chương trình (bao gồm chi thù lao nhận xét, đánh giá của các thành viên Hội đồng, Tổ chuyên gia thẩm định, chi thuê giám định, kiểm định kết quả đề tài, dự án (nếu cần); công tác phí cho các thành viên Hội đồng; thuê phòng họp và các khoản chi khác phục vụ trực tiếp cho hoạt động của Hội đồng; điều tra, khảo sát phục vụ cho công tác xây dựng và phê duyệt các đề tài, dự án quan trọng của các Chương trình theo quyết định của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Chi hoạt động của Ban Chủ nhiệm Chương trình: chi tiền công của các thành viên Ban Chủ nhiệm Chương trình, thư ký hành chính của Chương trình; chi thuê xe phục vụ công tác chuyên môn; chi nghiệp vụ chuyên môn; chi thẩm định, kiểm tra các đề tài, dự án; công tác phí, hội nghị, hội thảo khoa học, tổ chức các hội nghị sơ kết, tổng kết Chương trình; mua sắm trang thiết bị, sửa chữa nhỏ tài sản phục vụ công tác chuyên môn; đoàn ra, đoàn vào; tiền nhà, điện, nước, thông tin liên lạc, văn phòng phẩm; các khoản chi khác liên quan đến hoạt động của Ban Chủ nhiệm Chương trình.

Mức  chi  tiền  công  đối  với  Ban  Chủ  nhiệm Chương trình, thư  ký Chương trình: Chủ nhiệm Chương trình: 5.000.000 đồng/tháng; Phó Chủ nhiệm, Ủy viên kiêm thư ký khoa học Chương trình: 4.500.000 đồng/tháng; Ủy viên Ban Chủ nhiệm: 4.000.000 đồng/tháng; Thư ký hành chính của Chương trình: 4.000.000 đồng/tháng.

Hàng năm, vào  thời  điểm  xây dựng dự toán ngân sách nhà nước, căn cứ vào  Quyết  định  phê  duyệt  các  tổ chức, cá nhân chủ trì  và  kinh phí thực hiện đề tài, dự  án  của các Chương  trình, căn cứ  vào  Hợp đồng  nghiên  cứu khoa học và phát  triển  công  nghệ  thực  hiện đề tài, dự án (sau đây gọi tắt là Hợp đồng) đã ký giữa  Ban Chủ  nhiệm  Chương  trình,  Văn  phòng  các  Chương  trình với  tổ chức chủ trì và chủ nhiệm đề tài, dự án, căn cứ vào nhu cầu hoạt động chung của các Chương  trình  và  các  quy định về  định  mức  chi  hiện hành, Văn phòng  các Chương  trình  lập  dự  toán  chi ngân sách của các Chương trình theo các nội dung quy  định  tại  Điều 4 của Thông  tư  này, trình  Bộ  Khoa học và Công nghệ xem xét và  tổng  hợp  vào  dự  toán  chi  ngân sách năm của Bộ Khoa học và Công nghệ gửi Bộ Tài chính  cùng  thời  điểm  lập dự  toán chi  ngân  sách  trung  ương hàng năm theo  quy  định  của  Luật  Ngân  sách Nhà nước và các quy định tài chính hiện hành có liên quan.

Kinh phí hoạt động chung của các Chương trình được thực hiện trực tiếp tại Văn phòng các Chương trình và chi theo đúng quy định hiện hành như đối với đơn vị dự toán cấp 3 sử dụng ngân sách nhà nước.

Thùy Dương

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang