Đảng ủy PV GAS tăng cường lãnh đạo nâng tầm văn hóa doanh nghiệp

author 14:10 18/05/2024

(VietQ.vn) - Triển khai thực hiện các Nghị quyết, Kết luận, Chỉ thị của Đảng ủy, lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) về đẩy mạnh thực hiện và nâng tầm văn hóa doanh nghiệp; phát huy vai trò quan trọng của văn hóa gắn với sự phát triển bền vững của doanh nghiệp, Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) triển khai thực hiện các giải pháp nhằm tăng cường sự lãnh đạo thực hiện văn hóa doanh nghiệp tại đơn vị.

Trong những năm qua, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện văn hóa doanh nghiệp (VHDN) tại PV GAS được quan tâm đúng mức, đạt nhiều kết quả tích cực. Nhận thức của cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo đơn vị, đoàn thể và mỗi người lao động PV GAS về tầm quan trọng của việc xây dựng, thực hiện VHDN ngày một nâng cao. Các giá trị cốt lõi PV GAS được phổ biến, tuyên truyền, từng bước thấm sâu, lan tỏa và thể hiện trong mọi hoạt động của Tổng công ty, từ công tác quản lý, quản trị, điều hành, hoạt động sản xuất kinh doanh, an sinh xã hội đến việc ứng xử trong doanh nghiệp, tham gia mạng xã hội, hội họp.

VHDN PV GAS được lồng ghép thực hiện gắn với mục tiêu sản xuất kinh doanh của Tổng công ty, thể hiện rõ tinh thần “Hợp tác”, “Chuyên nghiệp”, “Hiệu quả”, “An toàn”, “Đổi mới” trong từng hoạt động; dần trở thành động lực và là nguồn lực quan trọng, góp phần thúc đẩy hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao/đề ra hằng năm về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, thực hiện nhiệm vụ chính trị, sản xuất kinh doanh.

Nhiệt huyết PV GAS – Nhiệt huyết Người Dầu khí

Để tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy trong toàn Tổng công ty với việc xây dựng và thực hiện VHDN theo tinh thần chỉ đạo của Đảng ủy, của Petrovietnam về đẩy mạnh thực hiện, thúc đẩy các giải pháp thấm sâu, nâng tầm văn hóa Petrovietnam; căn cứ thực tiễn của Tổng công ty, Đảng ủy PV GAS yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, đoàn thể, các cán bộ lãnh đạo, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tạo sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động với tinh thần “một đội ngũ, một mục tiêu”, từ đó xây dựng, đẩy mạnh thực hiện và nâng VHDN PV GAS lên tầm cao mới, phù hợp với giai đoạn phát triển mới của Tổng công ty; khơi dậy tinh thần đồng lòng, đoàn kết, vượt khó của người lao động, tạo sức mạnh tổng hợp đưa Tổng công ty vượt qua những khó khăn, thách thức, phát triển bền vững.

Để nâng tầm văn hóa, Đảng ủy PV GAS xác định cần tập trung xây dựng đội ngũ người lao động PV GAS giàu khát vọng, trí tuệ, nghĩa tình, dám nghĩ, dám nói, dám làm, nói đi đôi với làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn, thử thách và quyết liệt trong hành động vì mục tiêu chung; Xây dựng tinh thần “Hợp tác”, tính “Chuyên nghiệp”, “Hiệu quả”, đảm bảo “An toàn” và tinh thần “Đổi mới” trong lao động sản xuất.

Khen thưởng các điển hình của phong trào Văn hóa đọc – Công ty Khí Cà Mau

Đảng ủy PV GAS đề nghị bố trí đủ nguồn lực cho công tác xây dựng, triển khai thực hiện VHDN tại đơn vị, đẩy mạnh công tác truyền thông và an sinh xã hội; tạo sự liên kết, phối hợp chặt chẽ giữa đội ngũ làm công tác tuyên giáo, dân vận của Đảng với tuyên giáo của đoàn thể, với cán bộ truyền thông và VHDN tại đơn vị để đồng bộ về chủ trương, biện pháp và nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn lực phục vụ cho việc thực hiện VHDN.

Nhấn mạnh tầm quan trọng của nhiệm vụ phát triển VHDN, Đảng ủy PV GAS khẳng định việc lãnh đạo và thực hiện VHDN PV GAS một cách nhất quán, thống nhất, xuyên suốt, đồng bộ, liên tục và hiệu quả, nhằm phát huy sức mạnh văn hóa trong thực hiện các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh cũng như chiến lược phát triển của Tổng công ty, góp phần xây dựng đất nước vững mạnh, hùng cường.

LKL

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang