Hỗ trợ DN nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

author 06:18 07/07/2021

(VietQ.vn) - Mới đây, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Kế hoạch số 318/QĐ-UBND hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 – 2025.

Theo đó, mục tiêu chung hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên cơ sở áp dụng các giải pháp về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất chất lượng, góp phần nâng cao nhận thức, năng lực cải tiến năng suất chất lượng của doanh nghiệp, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế tỉnh Quảng Nam.

Về mục tiêu cụ thể là đào tạo được khoảng 15 - 20 lượt chuyên gia năng suất chất lượng cho cơ quan, địa phương, doanh nghiệp trong tỉnh; Tập huấn khoảng 900 lượt cán bộ lãnh đạo, quản lý năng suất chất lượng của cơ quan, doanh nghiệp các kiến thức về năng suất chất lượng.

Số doanh nghiệp được hỗ trợ nâng cao năng suất chất lượng tăng bình quân hằng năm từ 10 - 15%. Có ít nhất 01 doanh nghiệp được hướng dẫn áp dụng đồng bộ các giải pháp nâng cao năng suất chất lượng, trở thành mô hình điểm để chia sẻ, nhân rộng trên địa bàn tỉnh.

Tăng cường năng lực cho 01 - 02 tổ chức đạt chuẩn, đảm bảo đánh giá sự phù hợp (tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật) cho các sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Về nhiệm vụ và giải pháp, thứ nhất là hoàn thiện cơ chế, chính sách thúc đẩy hoạt động nâng cao năng suất chất lượng: Nghiên cứu đề xuất, bổ sung các nội dung về năng suất chất lượng vào Nghị quyết số 02/2019/NQ-HĐND, ngày 12/7/2019 của HĐND tỉnh về việc Quy định một số cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển hoạt động khoa học và công nghệ (KH&CN) trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2019-2025 (gọi tắt là Nghị quyết 02), làm cơ sở hỗ trợ doanh nghiệp.

Ưu tiên triển khai các nhiệm vụ khoa học và công nghệ, giải pháp khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng.

Thứ 2, thông tin, tuyên truyền về năng suất chất lượng: tuyên truyền, phổ biến rộng rãi về năng suất chất lượng, hướng dẫn áp dụng các hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất chất lượng, nhất là công cụ cho hỗ trợ cho sản xuất thông minh, dịch vụ thông minh vào doanh nghiệp.

Tổ chức, triển khai các hình thức thông tin truyền thông để phổ biến, chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm về nâng cao năng suất chất lượng bằng các hình thức truyền thống và phi truyền thống.

Tiếp tục duy trì và cập nhật các hoạt động năng suất chất lượng vào chuyên mục “Chương trình Năng suất Chất lượng Quảng Nam” trên website Sở Khoa học và Công nghệ; xây dựng, phát sóng các chương trình truyền hình và xuất bản các chuyên đề về các hoạt động năng suất chất lượng trên các báo. Tôn vinh, khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích cao trong hoạt động nâng cao năng suất chất lượng.

Thứ 3, đào tạo, tập huấn về năng suất chất lượng: Rà soát, cử cán bộ của cơ quan, doanh nghiệp tham gia các khóa đào tạo về chuyên gia năng suất chất lượng, đội ngũ giảng viên năng suất chất lượng, cán bộ quản lý năng suất chất lượng; Tổ chức tập huấn về năng suất chất lượng cho cán bộ lãnh đạo, quản lý của cơ quan, doanh nghiệp; Phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng và các cơ quan có liên quan hỗ trợ doanh nghiệp tham gia các khóa đào tạo trong khuôn khổ các chương trình đào tạo hàng năm của Tổ chức Năng suất Châu Á (đào tạo về chuyển đổi thông minh: Internet vạn vật, phân tích dữ liệu lớn, chuyển đổi số, blockchain, sản xuất thông minh, dịch vụ thông minh, du lịch thông minh...) và các khóa đào tạo khác của các tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế, khu vực, quốc gia.

Thứ 4, hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất chất lượng, công cụ hỗ trợ cho sản xuất thông minh, dịch vụ thông minh: Tiếp tục triển khai hỗ trợ doanh nghiệp về năng suất chất lượng theo quy định tại Nghị quyết 02; Nghiên cứu những nội dung khác về năng suất chất lượng (thực hành sản xuất nông nghiệp hữu cơ; năng suất xanh; mã số mã vạch; các hệ thống quản lý chất lượng, công cụ cải tiến năng suất chất lượng cơ bản, đặc thù cho ngành, lĩnh vực, tiêu chuẩn về các hệ thống quản lý mới được công bố; ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số để thiết lập, tối ưu hóa, hiện đại hóa hệ thống quản trị doanh nghiệp; áp dụng tiêu chuẩn, công cụ hỗ trợ cho sản xuất thông minh, dịch vụ thông minh; chứng nhận sản phẩm, hàng hóa, chứng nhận hệ thống quản lý an toàn thực phẩm, môi trường, năng lượng, an toàn, sức khỏe nghề nghiệp và chứng nhận hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn quốc tế...) để điều chỉnh, bổ sung vào Nghị quyết 02, làm cơ sở hỗ trợ doanh nghiệp.

Hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc theo Kế hoạch của UBND tỉnh Quảng Nam triển khai thực hiện Quyết định số 100/QĐ- TTg ngày 19/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc.

Hỗ trợ cho tổ chức đạt chuẩn, đảm bảo đánh giá sự phù hợp (tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật) cho các sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Thứ 5, hợp tác quốc tế về năng suất chất lượng: Tham gia các hoạt động hợp tác quốc tế để đào tạo, nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ, chuyên gia về năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa; Tranh thủ sự hợp tác quốc tế để hỗ trợ tăng cường năng lực đánh giá, thử nghiệm, chứng nhận chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

 An Hạ

Thức ăn chăn nuôi tăng giá chóng mặt, Bộ NN&PTNT cần tiến hành thanh tra?(VietQ.vn) - Trước tình trạng thức ăn chăn nuôi tăng giá mạnh, có ý kiến cho rằng Bộ NN&PTNT cần phối hợp với các đơn vị liên quan thanh tra, kiểm toán về hạch toán giá thành sản xuất thức ăn chăn nuôi và tỷ lệ lợi nhuận.
Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang