Chính phủ phê duyệt Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016-2020

author 14:34 16/06/2016

(VietQ.vn) - Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Chính phủ đẽ phê duyệt Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016-2020.

Sự kiện: Sở hữu trí tuệ

Mục tiêu Chương trình nhằm nâng cao nhận thức của các tổ chức, cá nhân về tài sản trí tuệ trong kinh tế hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam; hỗ trợ khái thác, áp dụng vào thực tiễn cho ít nhất 50 sáng chế/giải pháp hữu ích của Việt Nam; hỗ trợ bảo hộ, quản lý và phát triển quyền sở hữu trí tuệ cho ít nhất 70 sản phẩm đặc thù của địa phương, sản phẩm làng nghề mang địa danh.

Ngoài ra, còn hỗ trợ ít nhất 1.000 doanh nghiệp, tổ chức khoa học và công nghệ trong việc xây dựng và triển khai mô hình quản lý và phát triển tài sản thí tuệ; hỗ trợ đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ…

Trên cơ sở mục đích đó, cần xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai các hoạt động chúng, bao gồm: Thông  tin, tuyên truyền về Chương trình; hội nghị, hội thảo, sơ kết, tổng kết Chương trình; nghiên cứu, tham quan học tập kinh nghiệm về bảo hộ, phát triển tài sản trí tuệ; thuê chuyên gia tư vấn…

Chính phủ phê duyệt Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016-2020Chính phủ phê duyệt Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016-2020

Quản lý các dự án cụ thể bao gồm: Đề xuất, xây dựng, tuyển chọn và phê duyệt dự án; kiểm tra giám sát việc thực hiện, đánh giá, nghiệm thu dự án; tổ chức áp dụng, phổ biến và nhân rộng các kết quả thực hiện dự án.

Các dự án thuộc Chương trình được phân loại như sau:

Dự án Trung ương quản lý: Dự án được xây dựng và triển khai theo mô hình điểm, có tính chất điển hình hoặc  phức tạp, có tính chất đặc thù về chuyên môn.

Dự án địa phương quản lý: Dự án được xây dựng và triển khai trên cơ sở kết quả thực hiện các mô hình điểm đã được tổng kết, nghiệm thu hoặc giải quyết vấn đề phát triển sản xuất, kinh doanh thuộc địa phương, đợ vị và phù hợp với năng lực tổ chức quản lý ở địa phương.

Kinh phí thực hiện Chương trình gồm kinh phí từ ngân sách nhà nước, đóng góp của doanh nghiệp và các nguồn hợp pháp khác.

Ngân sách nhà nước ở Trung ương: bảo đảm kinh phí thực hiện các hoạt động chung của Chương trình ở Trung ương, các dự án do Trung ương quản lý và hỗ trợ có mục tiêu thực hiện các dự án do địa phương quản lý.

Ngân sách nhà nước ở địa phương: Bảo đảm kinh phí thực hiện các hoạt động chung của Chương trình ở địa phương và bảo đảm một phần kinh phí thực hiện các dự án do địa phương quản lý.

Việc tổ chức thực hiện sẽ do Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì tổ chức triển khai, làm đầu mối; trực tiếp quản lý các dự án; đôn đốc kiểm tra và đnahs giá tình hình thực hiện…

Bắt đầu từ hôm nay, ti vi đời cũ không xem được truyền hình(VietQ.vn) - Từ hôm nay (16/6), tại các thành phố lớn, những gia đình sử dụng ti vi đời cũ, không dùng truyền hình cáp sẽ không thể xem truyền hình.
Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang