Bình Thuận: Áp dụng và duy trì hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015

author 05:45 31/08/2023

(VietQ.vn) - Trong quý III năm 2023, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Bình Thuận đã đẩy mạnh hoạt động kiểm tra tình hình xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo TCVN ISO 9001 tại các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh, đến nay kiểm tra 30/34 cơ quan. Đôn đốc 18 UBND cấp xã triển khai xây dựng mới HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 năm 2023…

Theo báo cáo kết quả hoạt động trong quý III năm 2023 của Chi cục TCĐLCL tỉnh Bình Thuận, nhìn chung về công tác cải cách hành chính, Chi cục đã thực hiện nghiêm túc, niêm yết công khai thủ tục hành chính, mẫu đơn từ, lệ phí, phiếu giao hẹn hồ sơ, thời hạn giải quyết từng loại công việc.

Chi cục thực hiện duy trì tốt việc áp dụng hệ thống thư điện tử công vụ và phần mềm quản lý văn bản để giải quyết công việc giữa các phòng, đơn vị trực thuộc; công tác quản lý nhà nước được Chi cục quan tâm; duy trì và vận hành tốt hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001.

Cụ thể, Chi cục đã ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2023 (Kế hoạch số 19/KH-CCTĐC). Đồng thời triển khai đến các phòng, đơn vị thuộc Chi cục để thực hiện tốt các nội dung theo Kế hoạch đề ra. Về cải cách thủ tục hành chính (TTHC), trong quý III năm 2023, Chi cục tiếp nhận 07 hồ sơ của cá nhân, tổ chức và đã giải quyết, trả kết quả 06/07 hồ sơ đúng hạn và 01 hồ sơ trả lại doanh nghiệp để bổ sung, hoàn thiện hồ sơ. 

Về xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số, Chi cục tiếp tục ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan, đơn vị và phát huy hiệu quả trong phục vụ cải cách hành chính. Thực hiện ký số và gửi văn bản điện tử qua hệ thống thông tin điện tử của tỉnh Bình Thuận; 100% văn bản được ký số, gửi và xử lý trên phần mềm quản lý văn bản và điều hành, hệ thống thư điện tử công vụ, phần mềm một cửa điện tử của tỉnh. Định kỳ, thực hiện viết tin, bài về cải cách hành chính đăng trên trang website Chi cục và website Sở.

Chi cục tiếp tục áp dụng và duy trì đạt hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 trong năm 2023: Triển khai xây dựng kế hoạch áp dụng, duy trì, cải tiến; xây dựng mục tiêu chất lượng, kế hoạch rủi ro và cơ hội năm 2023; sửa đổi bổ sung tài liệu HTQLCL ISO 9001:2015 năm 2023 của Chi cục.

Ảnh minh họa. 

Về triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 trong cơ quan hành chính nhà nước: Kiểm tra tình hình xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo TCVN ISO 9001 tại các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh, đến nay kiểm tra 30/34 cơ quan. Đôn đốc 18 UBND cấp xã triển khai xây dựng mới HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 năm 2023. Tổ chức 01 lớp tập huấn hướng dẫn công tác duy trì áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 cho UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh với 115 đại biểu tham gia.

Để tiếp tục phát huy kết quả đạt được, trong 3 tháng cuối năm 2023 Chi cục đề ra một số nhiệm vụ để thực hiện. Trong đó, tiếp tục thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 27- CT/TU ngày 01/10/2012 về việc nâng cao trách nhiệm và chấn chỉnh tác phong, giờ giấc làm việc, ý thức chấp hành của cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh; Chỉ thị số 30-CT/TU ngày 08/01/2013 về đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sinh hoạt, công tác.

Đẩy mạnh triển khai thực hiện có hiệu quả cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính theo Quyết định số 11/2019/QĐ-UBND ngày 25/04/2019 của UBND tỉnh, đảm bảo các hồ sơ giải quyết cho công dân đúng và sớm hẹn; Tiếp tục thực hiện tốt Kế hoạch số 60/KH-SKHCN ngày 17/01/2023 của Sở KH&CN về kế hoạch cải cách hành chính năm 2023; Tiếp tục kiểm tra tình hình xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại các cơ quan Nhà nước tỉnh Bình Thuận năm 2023. Đôn đốc 18 UBND cấp xã hoàn thành việc xây dựng, áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 trong năm 2023.

An Hạ

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang