Hoàn thiện hồ sơ dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật

author 12:14 11/04/2024

(VietQ.vn) - Trong quý 2/2024, Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn thiện hồ sơ dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật; xây dựng hồ sơ lập đề nghị xây dựng Luật Khoa học và Công nghệ (sửa đổi).

Trong quý 1/2024, Bộ Khoa học và Công nghệ đã hoàn thiện, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định số 10/2024/NĐ-CP ngày 1/2/2024 quy định về khu công nghệ cao; Nghị định số 18/2024/NĐ-CP ngày 21/2/2024 về Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước và các giải thưởng khác về khoa học và công nghệ; Quyết định số 177/QĐ-TTg ngày 14/2/2024 về việc thành lập Hội đồng quốc gia về Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo; Quyết định số 229/QĐ-TTg ngày 13/3/2024 phê duyệt Quy hoạch mạng lưới tổ chức khoa học và công nghệ công lập thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Hoàng Giang cho biết, Bộ đã hoàn thiện, trình Chính phủ dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 126/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp; xây dựng hồ sơ Quy hoạch phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, bảo đảm tiến độ trình Thủ tướng Chính phủ trong tháng 9/2024.

Thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW ngày 24/11/2023 về tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới; Kết luận số 69-KL/TW ngày 11/1/2024 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 1/11/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 11 về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế, Bộ đã xây dựng, trình Chính phủ dự thảo Chương trình hành động triển khai thực hiện có hiệu quả nội dung các Nghị quyết; ban hành Thông tư số 01/2024/TT-BKHCN ngày 18/1/2024 quy định kiểm tra Nhà nước về chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường; Thông tư số 02/2024/TT-BKHCN ngày 28/3/2024 quy định về quản lý truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa.

Liên quan đến sửa đổi Luật Khoa học và Công nghệ 2013, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Ngọc Diệp cho biết, Bộ đang sửa đổi cơ chế chính sách trong Luật sửa đổi để thể hiện được tính đặc thù của khoa học và công nghệ.

Vấn đề chấp nhận rủi ro trong nghiên cứu khoa học đã có một số nội dung quy định trong Điều 23 của Luật Khoa học và Công nghệ 2013. Quá trình xây dựng hồ sơ sửa đổi Luật được chỉ đạo xuyên suốt theo hướng thể chế hóa và mở rộng một số nội dung liên quan.

Bộ Khoa học và Công nghệ tập trung xây dựng, hoàn thiện các Luật sửa đổi. Ảnh: Đặng Tiến 

Trong quý 1/2024, Bộ Khoa học và Công nghệ đã công bố kết quả triển khai Bộ chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương (PII) năm 2023. Đây là lần đầu tiên Bộ tổ chức công bố Bộ chỉ số này nhằm đo lường năng lực đổi mới sáng tạo và kết quả đổi mới sáng tạo của từng địa phương, đồng bộ với Bộ chỉ số đổi mới sáng tạo quốc gia (GII); cung cấp các căn cứ khoa học, thực tiễn để các cơ quan, tổ chức, cá nhân và trực tiếp là lãnh đạo các địa phương sử dụng trong xây dựng, thực thi các chính sách để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội dựa trên khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Cùng với việc công bố Bộ chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương, Bộ đã tổ chức Hội nghị Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ năm 2024 nhằm tổng kết đánh giá kết quả hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của các địa phương năm 2023, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 và những năm tiếp theo.

Hội nghị toàn quốc về Sở hữu trí tuệ năm 2024 cũng được tổ chức nhằm đánh giá, tổng kết, rút kinh nghiệm về hoạt động sở hữu trí tuệ ở các địa phương, doanh nghiệp, viện nghiên cứu, trường đại học trong cả nước.

Hoạt động quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ trong năm 2024 và các năm tiếp theo cần đổi mới để nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước về tốc độ, chất lượng xử lý đơn xác lập quyền sở hữu công nghiệp; công tác thực thi quyền sở hữu công nghiệp; hiệu quả hoạt động quản lý tài sản trí tuệ sau khi được bảo hộ, đặc biệt là đối với các sản phẩm chủ lực, tiềm năng của địa phương…

Năm 2024, cùng với việc Việt Nam tiếp tục tập trung phát triển mạnh mẽ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, Bộ tiếp tục đề ra giải pháp đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả hoạt động thực thi quyền sở hữu trí tuệ; tăng cường phối hợp giữa các cơ quan hành chính nhà nước với nhau và với các cơ quan tư pháp trong việc bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ; tăng cường kiểm tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, đặc biệt là hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trong môi trường kỹ thuật số.

Khánh Mai (t/h)

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang